Kullanıcı Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi“) merkezi Güllübağlar mah. Işıl Cad. No:9A Pendik/İstanbul adresinde bulunan Biofet Gübre ve Tarım Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (“BİOFET“) ile Üye (“Üye“) arasında, Üye’nin BİOFET’in Platform’da sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. BİOFET ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

  1. TANIMLAR

Çerez (Cookie) Politikası: Platform’un fonksiyonel çalışmasını sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in Platform’u ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercihlerine ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler (cookie) hakkında bilgi barındıran ve Platform üzerinden (https://www.gubrepazari.com/cerez-politikasi) erişilebilecek olan metni ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, BİOFET tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olacak şekilde BİOFET’in kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden (https://www.gubrepazari.com/gizlilik-politikasi) erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hizmet: Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenmiş olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla BİOFET ya da BİOFET’in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

Hesabım Sayfası: Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi amacıyla gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve kendisinden istenilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen e-posta adresi ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Sanal Mağaza: BİOFET’in Platform üzerinde BİOFET usul ve kurallarına uygun olarak Satıcılar’a tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışı amacıyla içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

Satıcı: BİOFET ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında Platform’a üye olan ve Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

Üye: BİOFET ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Platform’a üye olan ve Satıcı tarafından Platform üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Platform: Mülkiyeti BİOFET’ye ait olan ve BİOFET’in işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu gubrepazari.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

Ziyaretçi Platform’u Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

  1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN AMACI VE KAPSAMI

3.1. BİOFET, Platform’u işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

3.2. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Platform’a üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar’da satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

3.3. Üyelik Sözleşmesi’nin amacı, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Platform’da yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.4. Şüpheye yer vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Platform’da yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve BİOFET, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza’dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

  1. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin BİOFET’den talepte bulunması halinde BİOFET, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için BİOFET’e ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

4.3. BİOFET’in Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” olması sebebiyle; Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. BİOFET, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Platform’da yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle BİOFET’in ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, BİOFET’ye ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

4.4. Üye, Platform üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; BİOFET’in bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı’nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Üye, Sanal Mağaza’da sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.5. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.6. BİOFET, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.7. Platform’a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler’den alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak kaydıyla tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek yoluyla ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar’a iletebilecektir.

4.8. Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu e-posta adresi ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait e-posta adresi ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz ileri süremeyeceğini ve itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

4.9.1. Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;

4.9.2. Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma veya değiştirme yapma amacıyla kullanılması;

4.9.3. Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

4.9.4. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.9.5. Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;

4.9.6. Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, BİOFET’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, örümcek, veri madenciliği ve veri taraması gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

4.9.7. Hizmetler’in, Platform’da sunulan avantajların kötü niyetli bir şekilde haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetli bir şekilde ihlal edilmesi.

4.10. Üye, Platform’da yaptığı işlemleri Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

  1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

5.1. Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

5.2. BİOFET, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

  1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. BİOFET, Üye’nin Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. BİOFET, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Platform’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

6.2. Üye tarafından Platform’da Üyelik oluşturmak veya Platform’dan faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla BİOFET ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Üye’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla BİOFET ve iştirakleriyle paylaşılacaktır.

  1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

BİOFET dilediğinde, tek taraflı olarak işbu üyelik Sözleşmesi’ni herhangi bir zamanda Platform’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu üyelik sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu üyelik Sözleşmesi üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

gubrepazari.com markası ve logosu, gubrepazari.com mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak BİOFET tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile BİOFET’in mülkiyetindedir. Üye, BİOFET’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını BİOFET’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar oluşturamaz. Üye, gubrepazari.com mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda BİOFET’in izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya BİOFET’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, BİOFET’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

  1. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, savaş, seferberlik, grev, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenilenme çalışmaları ve bundan dolayı meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, fırtına, yangın, sel, patlama, deprem, salgın veya diğer bir doğal felaket veya BİOFET’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) BİOFET’in işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, BİOFET ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

  1. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda BİOFET’in resmi defter ve ticari kayıtları ile BİOFET’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Bildirim BİOFET, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.3. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile ilgili olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri. Üye, BİOFET’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.6. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.