Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

BİOFET GÜBRE VE TARIM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. (“BİOFET”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. BİOFET, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)na uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır. gubrepazari.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

Veri Sorumlusu Olarak Bilgilendirme

Doküman sonunda detaylı bilgileri bulunan BİOFET olarak, 6698 sayılı KVK Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu belgede açıklandığı çerçevede:

 • Kayıt edilecek
 • Saklanacak
 • Güncellenecek
 • İlgili mevzuat ve kanunların izin verdiği çerçevede 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVK Kanunu’nda sayılan şekillerde yurt içi ve yurt dışında işlenebilecektir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı ve Kapsamı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, BİOFET’in; Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini, bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini ve örnek veri türleri, bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, ilgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini, ilgili kişilerin elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini, resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını, çerez kullanımı ve yönetimini açıklamaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

6698 saylı Kişisel Verilerin Kurunması Kanunu’na uygun olarak, BİOFET ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kayıt edilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısaca veriler üzerinden gerçekleştirilebilecek her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVK Kanunu kapsamında veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem “Kişisel Verilerin İşlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

BİOFET kişisel verileri web siteleri, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları (telefon, eposta, kısa mesaj veya benzeri iletişim araçları ile) aracılığı ile işitsel, elektronik ya da yazılı olarak KVK kanununda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde toplamaktadır.

Paylaşmış olduğunuz kişisel veriler;

BİOFET tarafından sağlanan ve müşterilerimiz tarafından kullanılan hizmetlerin gereklerini, kullanım sözleşmesi ve teknolojik gerekliliklere uygun şekilde geliştirebilmek için,Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için,
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için,
Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için
6698 sayılı KVK Kanunu, ilgili kanunlar ve bağlı düzenlemelere uygun olarak yurt içi veya yurt dışında işlenecektir.

İşlenen Kişisel Veriler ve Hangi Amaçla İşlendikleri

BİOFET kişisel verileri web siteleri, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları (telefon, eposta, kısa mesaj veya benzeri iletişim araçları ile) aracılığı ile işitsel, elektronik ya da yazılı olarak KVK kanununda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde toplamaktadır. İnternet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, oturum tanımlama, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla “çerez” sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar kullanmaktayız. Bu uygulama size ve kullandığınız cihazlara ilişkin veri tutmamakta ve kayıt almamaktadır. Teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz.

gubrepazari.com gerektiğinde sistemle ilgili sorunların tespiti ve sorunların hızlı bir şekilde çözümü için kanunlar çerçevesinde IP adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri kullanıcıları tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanabilir.

Aşağıda BİOFET tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Hangi Veri Türleri ve Kategori İşlenmektedir;

Müşteri veya Üye, Misafir Müşteri veya Üye Bilgileri:
Kimlik Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finansal Bilgi, Müşteri veya Üye Bilgisi, Müşteri veya Üye İşlem Bilgisi, Risk Yönetimi Bilgisi, IP Adresi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Çağrı Merkezi Kayıt Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Talep, Şikayet ve Memnuniyet Yönetimi Bilgisi.

Çevrimiçi Ziyaretçi Bilgileri:
İşlem Güvenliği Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Risk Yönetimi Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, IP Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Talep, Şikayet ve Memnuniyet Yönetimi Bilgisi, 

Satın Alınan Ürünün Teslim Edileceği Kişi:
Kimlik Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finansal Bilgisi, Çağrı Merkezi Kayıt Bilgisi, IP Adresi, Pazarlama Bilgisi,  Hukuki İşlem Bilgisi.

Satıcı veya Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi Kişi:
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finansal Bilgi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Şirket Bilgisi, Özel Nitelikli Kişisel Veri Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Görsel Bilgi, Pazarlama Bilgisi, Çağrı Merkezi Kayıt Bilgisi, Talep, Şikayet ve Memnuniyet Yönetimi Bilgisi.

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Kişisel veriler, BİOFET tarafından işletilen e-ticaret platformlarının;
Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi, bu platformlardan “misafir kullanıcı” sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, platform üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması, müşteri ile kurulan üyelik sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından Müşteri veya Üye tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Müşteri veya Üye’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması, sözleşme ilişkisi kapsamında, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Müşteri veya Üye’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması, Müşteri veya Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, ticari elektronik ileti iznine istinaden Müşteri veya Üye ile iletişime geçilmesi, gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Müşteri veya Üye deneyiminin iyileştirilmesi, Müşteri veya Üye memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması, istatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması, kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi, BİOFET ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, hukuki süreçler ve mevzuata uyum, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, 5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi, BİOFET’in faaliyetlerinin BİOFET prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, işlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve sayılı tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanabilecek ve işleyecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

BİOFET, kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
BİOFET, kişisel verilere yetkisiz erişim, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımını, ifşa edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır.
Bu önlemler:

 • Verilerin aktarıldığı web sayfalarında SSL ile korunması,
 • Veriye erişimin yetkili ve ilgili çalışanlarla sınırlandırılması,
 • Veri saklama ortamlarının güvenlik duvarı ile korunması,
 • Üçüncü taraflarla paylaşılan verilerin ve çerezlerin üyeliğin sona ermesi ile silinmesi

olarak listelenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

BİOFET kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Müşteri veya Üye verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

Müşteri verileri ayrıca; müşterinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Müşteri veya Üye ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Müşteri veya Üye’nin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.
Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Müşteri/Üye’ye ait anonim veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.
Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında Müşteri/Üye’ye ait veriler iş ortakları ile paylaşılmaktadır.
Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Müşteri veya Üye’ye ilişkin olarak, Müşteri veya Üye’nin beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim, pazarlama yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapmaktadır. Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Müşteri veya Üye bakımından da profilleme ve segmentasyon yapılarak; Ürün iyileştirmesi yapılması alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi, satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır.
Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Müşteri veya Üye’nin kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Müşteri veya Üye ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Müşteri veya Üye ID’si veya diğer bir ifade ile Pseudonymous data takma adlı veri kullanımı sayesinde Müşteri veya Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Müşteri veya Üye ID’leri BİOFET içinde sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır. Müşteri veya Üye’ye atanan bu ID’ler BİOFET tarafından sistem içinde şifreli olarak muhafaza edilmekte ve bu bölüme erişim yine sadece sınırlı kişilere tanınmaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri ve Kanuni Haklar

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Çağrı Merkezi ses kayıtları 3 yıl, Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar 10 yıl, Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar 10 yıl, Çerezler 1,5 yıl, Ticari elektronik ileti onay kayıtları 1 yıl, Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik 2 yıl, İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv’ler 1 yıl, Üye Müşteri/Misafir Müşterilere ilişkin kişisel veriler 3 yıl işlenmektedir.
Kişisel verilerinizi saklama konusunda yasal, akdi veya benzeri bir yükümlülüğümüzün bulunması, başta 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere yürürlükteki kanunlara uymak, soruşturmalara yardımcı olmak, yürürlükteki kanunların müsaade ettiği veya gerekli kıldığı diğer işlemleri yapabilmek için gerekli olan süre kadar kişisel verilerinizi saklayabiliriz. Kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren hallerin ortadan kalkması durumunda, kişisel verileriniz güvenli bir şekilde imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.
BİOFET işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder.

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri;

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası belli hallerde veri sahibinin veri sorumlusundan zararlarının tazmini dışında bir talepte bulunamayacağını düzenlemiştir. Buna göre,

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde ilgili verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla başvuru formu aracılığı ile başvurunuzu yapabilirsiniz.

İlgili Kişi’nin Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebileceği

BİOFET tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.
Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz.Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz.
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; BİOFET websitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, BİOFET tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

Doğuş Planet tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

BİOFET tarafından sunulan hizmet kapsamında üyeliğinize ilişkin işlenen veriler, BİOFET’in ilgili yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere BİOFET’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

BİOFET,web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7. 17. ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
BİOFET tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. BİOFET bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol yapısı oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
BİOFET tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
BİOFET tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
BİOFET,kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

BİOFET işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında her zaman değişiklik yapabilir, bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasındaki değişikliklerden haberdar olmanız için gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

BİOFET GÜBRE VE TARIM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. , İstanbul Ticaret Odası 191636-5 sicili ile kayıtlı, 0176081522800001 mersis numarsına sahip, GÜLLÜBAĞLAR MAH. IŞIL CAD. NO:9A PENDİK/İSTANBUL adresinde bulunan KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusudur.

KVKK kararları gereği yasal gerekliliğin oluşması ile BİOFET tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, VERBİS ve bu sayfada açıklanacaktır.
Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya isteklerini aşağıdaki iletişim kanalları (telefon, eposta, kısa mesaj veya benzeri iletişim araçları ile)ndan herhangi birisine iletebilir.

Eposta: kvk@gubrepazari.com

Telefon: 0 (212) 863 00 50

Başvuru Formu: PDF

BİOFET, iletilen taleplere olumlu/olumsuz yanıtını, gerekçeli olarak, 30 gün içinde yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Kanun gereği taleplere ilişkin işlemlerin ücretsiz olması esastır, ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, BİOFET, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVK Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar.